Forskningsprojekt

Tobias Stiftelsen har sedan sin start 1992 stött forskning kring allogena stamcellstransplantationer och sjukdomar som kan behandlas med sådana. Tobias Stiftelsen har hittills donerat 120 miljoner kronor till svensk forskning. Genom åren har Tobias Stiftelsen delat ut forskningsanslag, forskartjänster och priser, vilket har bidragit till den mycket framgångsrika utvecklingen av denna behandling i Sverige.

Tobias Stiftelsen gör nu en särskild satsning på forskning för att stärka kunskapen och behandlingen vad gäller sjuklighet och livskvalitet hos den växande gruppen personer som har behandlats med allogen stamcellstransplantation. Det har med tiden blivit tydligt att detta är en grupp som, även om de har blivit botade från sin grundsjukdom, ofta har ökad sjuklighet och sänkt livskvalitet.

2020 tilldelades Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg ett femårigt anslag på 10 Mkr för forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation. Med start 2023 tilldelades Mattias Carlsten ett femårigt anslag på 5 Mkr för forskning för att förbättra utfall och livskvalitet för transplanterade patienter.

Donationsprofessur
Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning till Karolinska Institutet. Donationen är avsedd att täcka baskostnaderna för professuren i minst 15 år. Till innehavare av denna professur utsågs den 1 juni 2001 professor Jonas Frisén.

Tobias Priset
En ny inriktning av Tobias Stiftelsens forskningsstöd från 2008 har beslutats. Ett nytt pris – Tobias Priset – har skapats och Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag att utse pristagaren. Tobias Priset består av ett personligt pris på 100 000 kronor samt ett forskningsanslag om 2 miljoner kronor per år i maximalt 5 år.

Tobias Priset har tilldelats:
2008 Professor Katarina Le Blanc, Karolinska Universitetssjukhuset.
2009 Professor Stefan Karlsson, Lunds Universitet.
2011 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet.
2014 Professor Sten Eirik Jacobsen, Karolinska Institutet och
2016 Docent David Bryder, Lunds Universitet.